ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ 052/615 942
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА toniclean.comС настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и toniclean.com. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта toniclean.com се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да напуснете уебсайта.
toniclean.com e уебсайт тип електронен магазин на „Тони Клийн” ЕООД, регистриран по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 200044988 със седалище в гр.Варна, ул.Железни Врати, N21 . Наричано за краткост Тони Клийн


I. Предмет


1. toniclean.com e електронен магазин почистваща техника, препарати, аксесоари и торбички за прохосмукачки.
2. Тони Клийн предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба между „Тони Клийн” ООД и Потребителя (в случая Клиент) на toniclean.com.
3. Доколкото предоставяните от Тони Клийн услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Тони Клийн.


II. Раздели в toniclean.com


4.1. За да получи Потребител (Клиент) правото да извършва валидни заявки за закупуване на стоки, е необходимо Клиентът да въведе коректно адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail и телефонен номер. Тони Клийн гарантира, че събраните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, допълнение Тони Клийн може да предостави събраните данни за потребителите на органите на закона, съдебната и държавна власт.
4.2. Тони Клийн публикува описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора. Тони Клийн не носи отговорност при невярна информация за характеристиките на стоката, посочена от производителя. Публикуваните изображения и снимки на продаваните продукти в секция Каталог са илюстративни и поради това могат да се различават от истинските продукти. Тони Клийн не гарантира, че предлаганите стоки са напълно идентични с тези на публикуваните изображения.
4.3. Заявки за покупка на стоки се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, Потребителят има възможност да види продуктите, които купува и техните цени, както и имената си, e-mail, телефон, адрес за доставка, начин на доставка и избрания начин на плащане. След подаване на поръчката Потребителят  получиава на посочения е-mail потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Потребителят се уведомява по е-mail или телефон. Оператор на toniclean.com може да се свързва с Потребителя по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Тони Клийн не възниква задължение за нейното изпълнение.
4.4. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените и бройката на поръчаните продукти. Всички цени в магазина на toniclean.com са в лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.
4.5. Изпълнението на доставката на закупена стока се извършва в рамките на 30 работни дни, освен ако не е уговорен друг срок. toniclean.com не изпълнява поръчки извън територията на Република България. Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано при липса на наличност на част от поръчаните стоки, при посочени грешни или непълни данни за контакт от страна на Потребителя, при неосигуряване на достъп или лице за контакт на посочения за доставката адрес.
4.6. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Тони Клийн се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
4.7. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато:
доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл.55 ,ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупуване на стоката чрез Тони Клийн, като върне същата в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ до Тони Клийн и да върне стоката с ненарушена цялост.   Тони Клийн е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.
При получаване на пратката Клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката Клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
4.8. Начини на плащане:
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката дължимата сума се заплаща на куриера.
Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от toniclean.com банкова сметка. При получаване на стоката не се дължи плащане на куриера.
4.9. Тони Клийн не предоставя гаранция за продаваните на уебсайта на toniclean.com стоки. Всички гаранции се предоставят от съответния производител или вносител в България, така както е посочено в гаранционната карта на закупуваните стоки. В случай на възникнали проблеми с ползването на стоките, закупени през toniclean.com, Тони Клийн не дължи обезщетение, като може само да подпомогне Потребителя, закупил стоката, във влизането му в контакт с производителя на стоките и техните гаранционни и извънгаранционни сервизи. Потребител, закупил стока от toniclean.com, не може да има никакви претенции към уебсайта toniclean.com или Тони Клийн.
4.10. Права и задължения на Тони Клийн
При използване на електорнния магазин toniclean.com Тони Клийн се задължава:
да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
да достави в срок заявената за покупка стока;
да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
При използване на електронния магазин toniclean.com Тони Клийн има право:
да откаже извършването на доставка при констатирано нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото законодателство;
да иска от Клиента съдействие при изпълнение на договора;
да получи плащането, съгласно настоящите Общи условия.
Ограничаване на отговорността
Тони Клийн полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Тони Клийн не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Тони Клийн. Тони Клийн не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Тони Клийн.
Доколкото Тони Клийн не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Тони Клийн не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
4.11. Права и задължения на Клиента
При използване на електронен магазин toniclean.com Клиентът се задължава:
да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
да получи стоката;
да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
При използване на електронен магазин toniclean.com Клиентът има право:
да получи стоката, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
да откаже получаването на стоката, в случаите, посочени в настоящите Общи условия;
на достъп в режим онлайн до toniclean.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Тони Клийн.
4.12. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
III. Общи права и задължения на страните по настоящите Общи условия.
5. Права и задължения на „Тони Клийн” ООД
5.1. Тони Клийн се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.
5.2. Тони Клийн има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
5.3. Тони Клийн може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в toniclean.com за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да поставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Тони Клийн.
5.4. Тони Клийн има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Тони Клийн.
6. Права и задължения на Потребителя
6.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез toniclean.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Тони Клийн за всеки отделен вид услуга.
6.2. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Тони Клийн, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Тони Клийн и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.
6.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта toniclean.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Тони Клийн или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Тони Клийн и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
6.4. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Тони Клийн или трето лице.
6.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Тони Клийн услуги да не зарежда, разполага на сървъра на toniclean.com, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Тони Клийн;
чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
6.6. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Тони Клийн услуги:
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Тони Клийн за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг абонат, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите абонати, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта toniclean.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6.7. При неспазване на задълженията от страна на Потребителя, Тони Клийн има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до профила му, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията В тези случаи, Тони Клийн има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


IV. Отговорност. Органичаване на отговорността


7.1. Тони Клийн полага грижи информацията в toniclean.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта toniclean.com. Тони Клийн няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Тони Клийн не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Тони Клийн умишлено или при проявена груба небрежност.
7.2. Тони Клийн не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
7.3. Тони Клийн не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Тони Клийн, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
7.4. Тони Клийн не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез toniclean.com.
7.5. Потребителят е длъжен да обезщети Тони Клийн и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Тони Клийн услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, във връзка с нарушаване на правилата за ползване на услугата „Оказион”, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
7.6. Тони Клийн не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в уебсайта toniclean.com.
7.7. Тони Клийн си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от Потребител. В случай на констатация на нарушени авторски права, чрез публикуване на снимки, видео, писмени, звукови и графични материали без разрешение на собственика следва да се свържете с екипа на toniclean.com. След доказване на собствеността върху авторските права съответните снимки, видео, писмени, звукови и графични материали ще бъдат свалени/премахнати от уебсайта.
V.Защита на личните данни
8. Тони Клийн има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато лицето се регистрира като Потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта toniclean.com, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
9. Обработване на информация за Потребителя
9.1. Тони Клийн полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
9.2. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
9.3. Ограниченията по 9.1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Тони Клийн има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
10. Цели, за които може да се използва информацията
10.1. Тони Клийн събира и използва информацията по чл. 8 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Тони Клийн.
10.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Тони Клийн на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.
10.3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
VI. Общи условия
11. Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес; интернет доставчик; домейн на сървъра, чрез който ползвате интернет; държава и населено място, от което посещавате интернет страницата; вид на уеб браузъра; вид на операционната система; резолюция и цветове на екрана; дата и час, в които се ползвали интернет страницата; секциите от интернет страницата, които сте посетили; адрес на интернет страницата, от която сте дошли.
12. Тони Клийн си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
13. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


VII. Използвани дефиниции:


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-горе термини и изрази имат следното значение:


1. „Уебсайт” ("website", “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2. „Тони Клийн” ООД  е търговското дружество, регистрирано по в Търговския регистър с ЕИК: xxxxxxxxx, със седалище и адрес на управление в гр. Варна ул.Железни Врата N21, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., телефон:052/615-942 ,Мобилен: 089/9987602
3. „www.toniclean.com” е уебсайт за електронна търговия и други, постоянно развиващи се услуги, който е съставна и обособена част от Тони Клийн- виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и предоставяне на други услуги.
4. „Услуги” са предоставяните на потребителите услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието, електронна търгови и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в toniclean.com.
5. „Потребител”/„Клиент” е физическо лице или юридическо лице, което е регистрирано в toniclean.com и се е съгласило с настоящите Общи условия.
6. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
7. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
8. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
9. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
10. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
11. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
12. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
13. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
14. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
15. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
16. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайта
Всички продукти се продават според общите условия на онлайн магазина  toniclean.com

Количка

© 2008-2022 "Тони Клийн" ООД Производител на торбички за прахосмукачки и дистрибутор на машини, препарати и консумативи за професионално почистване Телефон за информация 052/615-942

Тони Клийн