ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ 052/615 942
 
 

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

 

На 14.07.2020 г.

е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”,

 

между „ТОНИ КЛИЙН” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“

 

във връзка с изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-3799-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

 

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Срок на договора: 3 месеца (14.07.2020 – 14.10.2020 г.)

 

Място на изпълнение: град  Варна.

 

Стойността на проекта възлиза на: 10 000.00 лева, от които:

БФП: 10 000.00 лева – 100 % (финансирана от Европейския Съюз: 8 500.00 лева – 85 % и от Национално финансиране: 1 500.00 лева – 15 %)

 


www.eufunds.bg

 Проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-3799-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Количка

© 2008-2022 "Тони Клийн" ООД Производител на торбички за прахосмукачки и дистрибутор на машини, препарати и консумативи за професионално почистване Телефон за информация 052/615-942

Тони Клийн